Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

Obchodní podmínky

Úvod Informace o nákupu Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí (objednávky) smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo při používání Produktů. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2017. Svým návrhem na uzavření Smlouvy, resp. přijetím nabídky Společnosti na uzavření Smlouvy, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě. Pojem „Produkt“ je souhrnným pojmem pro Zboží, Služby a Softwarové produkty.

1.3 Bez zakoupení instalačního balíčku Vám bohužel nemůže podpora poradit s úvodním nastavením pokladny, ani nahráním certifikátu. Tuto službu mají k dispozici zákazníci, kteří si instalační balíček zakoupí

2. SOFTWAROVÉ PRODUKTY

2.1. Smluvní strany sjednaly, že smlouva týkající se Softwarových produktů (dále jen Licenční smlouva) je uzavřena až v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu zadá svůj unikátní licenční kód a odsouhlasí zde zobrazené Všeobecné obchodní podmínky Společnosti vztahující se k Softwarovému produktu. S všeobecnými obchodními podmínkami vztahujícími se k Softwarovému produktu se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti. Bez odsouhlasení předmětných všeobecných obchodních podmínek není Zákazníkovi umožněna instalace licence k Softwarovému produktu a Smlouva v části týkající se Softwarového produktu není uzavřena. Společnost v takovém případě do 15 pracovních dnů od doručení výzvy či oznámení Zákazníka Společnosti o tom, že s všeobecnými obchodními podmínkami k Softwarovému produktu nesouhlasí, vrátí Zákazníkovi cenu za licenci k Softwarovému produktu, pokud byla tato již Zákazníkem zaplacena, a to ve výši, která byla Zákazníkem za předmětnou licenci k Softwarovému produktu již uhrazena. Smluvní strany sjednaly, že Zákazník nemá právo na úhradu jakéhokoliv úroku z prodlení, který by mohl vzniknout v případě prodlení Společnosti s vrácením již uhrazené ceny za licenci k Softwarovému produktu, jestliže Zákazník nedoručil Společnosti předmětnou výzvu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a SPOLEČNOSTI

3.1. Zákazník je oprávněn Zboží zakopit výhradně pro použití v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti a v objednávce uvést své IČ a plátci DPH rovněž DIČ.

3.2. Zákazník obdrží spolu se Zbožím návod na užívání (instalaci) konkrétního Zboží. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Produktu (customizaci) za cenu objednané Služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného ceníku Společnosti .

3.3. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a) jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností;

b) změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;

c) jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Produktů Společností, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

3.4. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních či jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

3.5. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že při poskytnutí certifikátu od ministerstva financí servisní společnosti IT store s.r.o. nebo jinému servisnímu středisku za účelem nainstalování certifikátu do pokladny. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv újmy nebo následky spjaté s užíváním certifikátu nebo instalace.

4. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

4.1. Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvedl.

4.2. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.

4.3. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Smlouvy, VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

4.4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Společnosti, nebo emailem, který je pro tento účel uveden na webových stránkách Společnosti.

4.5. Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta.  Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

4.6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

5.1. Společnost poskytuje na Zboží záruku v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Zboží uplatněné Zákazníkem v záruční době. Na spotřební materiál, baterie, akumulátory a síťové adaptéry je poskytována záruka 6 měsíců. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 a § 2112, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). Zákazník nemá právo požadovat vrácení peněz za zakoupené zboží u objednávek v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČ.

5.2. Záruka je Zákazníkovi poskytnuta pouze za předpokladu, že je Zboží používáno v souladu s návodem k obsluze a že není používáno neodborným či nepřiměřeným způsobem.

5.3. Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla:

a) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o Zboží;

b) opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží nebo mechanickým poškozením Zboží;

c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

d) pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;

e) použitím nelegálního software nebo software, u něhož není Zákazník schopen doložit jeho legální původ;

f) použitím neautorizovaného spotřebního materiálu;

g) nadměrným zatěžováním nebo používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, v němž je Zboží běžně využíváno, či jiným používáním Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu;

h) provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem;

i) působením vyšší moci;

j) nebo na poškození, na která byl Zákazník při koupi Zboží upozorněn.

6. REKLAMACE

6.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

6.2. Reklamaci Zboží je možné uplatnit písemně se zaslaním vadného zařízení na adresu našeho servisního střediska.

6.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

(a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka;

(b) specifikaci Zboží a detailní popis reklamované vady či jejích projevů;

(c) doklad o zakoupení Zboží;

(d) Zboží včetně veškerých jeho doplňků a příslušenství.

6.4. Pokud je pro některé Zboží Společností specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných servisů.

6.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.

6.6. Zákazník je povinen Společnosti zaslat Zboží na vlastní náklady a odpovědnost. Společnost není povinna přijmout k reklamaci Zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.

6.7. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a Obchodním zákoníkem.

6.8. Při převzetí Zboží k reklamaci vystaví Společnost Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil.

6.9. Strany sjednaly, že pokud bude Zboží vadné, nemůže Zákazník požadovat slevu z ceny, pokud je Společnost připravena:

(a) takovou vadu odstranit či Zboží vyměnit za bezvadné,

(b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či výměně Zboží za bezvadné a v rozumném čase takto učiní.

6.10. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka e-mailem nebo písemně. Jestliže Společnost uznala vadu Zboží a rozhodne se toto Zboží vyměnit za nový kus stejného typu Zboží, předá po vyřízení reklamace nové Zboží Zákazníkovi včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a doby jejího trvání. V případě, že se Společnost rozhodne Zboží opravit, předá Zákazníkovi opravené Zboží včetně písemného potvrzení o opravě Zboží a době jejího trvání. Pokud bylo Zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace touto cestou zasláno zpět na adresu Zákazníka.

7. NÁHRADA ÚJMY

7.1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

7.2. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

7.3. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka.

7.4. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

7.5. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP.

8.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

8.3. Veškeré informace týkající se Produktů, VOP či ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

8.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webovém rozhraní Společnosti a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Smlouvy uvedl, a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.

8.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 8.5 těchto VOP i ve lhůtě kratší, než která je uvedena v předmětném článku, a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Smlouvy dle čl. 8.5 těchto VOP.

8.7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

8.9. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k použití veškerých záznamů, nahrávek, kopií písemností nebo komunikace smluvních stran jako důkazního prostředku v případném sporu mezi Společností a Zákazníkem, a to za podmínky, že byly tyto pořízeny v souladu se Smlouvou a VOP.

8.10. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti.

8.11. Uzavřením smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Společnosti, který může být dále využit v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Zákazník užívá pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o Zákazníkovi a typ využívaných Produktů, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech Společnosti bezplatně. Souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Společnosti.

8.12. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

8.13. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena, či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Smlouvy.

8.14. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá ze Smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

8.15. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

8.16. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.

8.17. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.

8.18. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

8.19. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

 

 

Novinky
 Sam4s NR-300 EET
5 890,- Kč bez DPH 7 126,90 Kč s DPH 7 258,79 Kč s DPH
Doporučujeme
  
Nejprodávanější